Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Každá odeslaná objednávka je závazná. Odesláním objednávky potvrzujete správnost údajů. Pokud dojde na vaší straně ke změně údajů, prosíme o vyrozumění bez zbytečného prodlení.Cena vzdělávací akce zahrnuje školení, občerstvení v průběhu akce a školicí materiály. Cena je konečná.Účastnický poplatek hradíte na základě zálohové faktury, kterou vám zašleme emailem. Při platbě je třeba správně uvést variabilní symbol uvedený na faktuře. Po úhradě vám vystavíme daňový doklad, který dostanete také emailem.Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet nelze vzdělávací akce zúčastnit. Pokud
se přihlásíte na poslední chvíli, postačí, prokážete pokud se na místě v
den akce dokladem o odepsání platby z vašeho účtu.Pokud
zrušíte svou účast nejpozději jeden týden před konáním akce, storno
poplatek je 50% z ceny, v době kratší než jeden týden vzniká závazek
uhradit celou částku. Pokud
se nemůžete vzdělávací akce zúčastnit, doporučujeme vyslat na školení
vašeho kolegu, spolupracovníka - tedy náhradního účastníka. Účast není vázána na jméno, lze ji tedy přenést na jinou osobu. Tím se vyhnete jakýmkoli storno poplatkům.Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V takovém případě vám jako účastníkovi nabídneme náhradní termín nebo vrácení účastnického poplatku v plné výši.Při
onemocnění lektora může dojít k přeložení akce na jiný termín, nebo
zajistíme stejně kvalifikovaného lektora v původně plánovaném termínu
školení. Změna místa konání školení je možná pouze v rámci jednoho města. O všech případných změnách budete včas informováni emailem nebo telefonicky.Dokladem
o absolvování vzdělávací akce je certifikát, který dostanete na akci
nebo vám ho zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v
přihlášce.Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka. Každá
nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách
společnosti AKVY Business a je označena datem začátku platnosti. Objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.Odesláním
objednávkového formuláře dáváte společnosti AKVY Business, s.r.o., IČ:
46928898, se sídlem Bratislava, Ľubietovska 4, PSČ 85101 (dále jen
Společnost) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
uvedeném výše pro účely oslovení v rámci nabídky jiných školení
prováděných naší Společností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.     Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 6. 2019. Vydal Alitera s.r.o.