Co znamená Režim opakovaného použití dat?

Dne 30. 5. 2022 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/868 o správě evropských údajů a o změně nařízení (EU) 2018/1724 („zákon o správě údajů“), které se začne používat od 24. 9. 2023.

Cílem zákona o správě údajů je:

(a) stanovit podmínky pro opakované použití určitých kategorií údajů, které mají v držení orgány veřejného sektoru v rámci EU,
(b) stanovit rámec a rámec dohledu pro poskytování služeb zprostředkovatelů údajů,
(c) stanovení podmínek pro dobrovolnou registraci subjektů, které získávají a zpracovávají zveřejněné údaje pro altruistické účely, a
(d) stanovení rámce pro zřízení Evropského výboru pro inovace v oblasti údajů.

Přehled vybraných institutů je uveden níže.

Podmínky opakovaného použití dat

Podmínky opakovaného použití musí být nediskriminační, přiměřené a objektivně odůvodněné. Orgány veřejného sektoru mají právo na žádost (fyzické nebo právnické osoby) poskytnout nebo odmítnout přístup k údajům pro opakované použití uvedeným v čl. 3 odst. 1 zákona o správě údajů. Orgány veřejného sektoru jsou povinny zajistit, aby byla zachována chráněná povaha údajů, a mohou stanovit další požadavky:

(a) umožnit přístup k údajům pro opakované použití pouze tehdy, pokud subjekt veřejného sektoru nebo příslušný orgán na základě žádosti o opakované použití zajistil, že údaje byly:

(i) anonymizované a
(ii) redigované agregované nebo údaje zpracované jinými prostředky kontroly zveřejnění v případě důvěrných obchodních informací, včetně obchodního tajemství nebo obsahu chráněného právy duševního vlastnictví,

(b) údaje jsou zpřístupňovány a opakovaně používány na dálku v bezpečném prostředí pro zpracování,

(c) k údajům je přistupováno a jsou opakovaně používány ve fyzických prostorách, kde je prostředí zpracování zabezpečeno.

O žádosti o opakované použití údajů rozhodne příslušný orgán veřejného sektoru do dvou měsíců od obdržení žádosti. Orgány veřejného sektoru, které povolují opakované použití určitých kategorií údajů, mohou za opakované použití účtovat poplatek.

Kterých údajů se týká opakované použití dat

Podle čl. 3 odst. 1 zákona o správě údajů se opakované použití údajů vztahuje na údaje v držení orgánů veřejného sektoru, které jsou chráněny z důvodu:

(a) důvěrnost obchodních informací,
(b) statistická důvěrnost,
(c) ochrana práv duševního vlastnictví třetích stran a
(d) ochranu osobních údajů.

Na opakované použití údajů se nevztahuje čl. 3 odst. 2 zákona o správě údajů pro:

(a) údaje v držení veřejných podniků,
(b) údaje uchovávané veřejnoprávními vysílacími organizacemi a jejich dceřinými společnostmi a dalšími subjekty nebo jejich dceřinými společnostmi za účelem plnění poslání veřejnoprávního vysílání,
(c) údaje uchovávané kulturními a vzdělávacími institucemi,
(d) údaje chráněné z důvodů národní bezpečnosti, obrany nebo veřejné bezpečnosti,
(e) údaje, jejichž poskytování nespadá do rozsahu veřejných úkolů dotčených subjektů veřejného sektoru, jak jsou vymezeny zákonem nebo v souladu s jejich běžnou správní praxí, za předpokladu, že rozsah veřejných úkolů je transparentní a podléhá přezkumu.

Příklad opakovaného použití dat

příslušný orgán veřejné moci v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zpracovává žádosti a poskytuje přístup k údajům za účelem opakovaného použití, např. z registru obyvatel, sociálního a/nebo zdravotního pojištění;


Datový altruismus

Datový altruismus je dobrovolné sdílení údajů na právním základě souhlasu subjektů údajů se zpracováním osobních údajů, které se jich týkají, nebo povolení od držitelů údajů, kteří umožňují použití neosobních údajů. Datový altruismus má velký potenciál pro účely obecného zájmu, neboť nabízí využití dobrovolně sdílených údajů, např. pro zdravotní péči, boj proti změně klimatu, zlepšení mobility, usnadnění rozvoje, tvorbu a šíření oficiálních statistik, poskytování veřejných služeb nebo tvorbu veřejné politiky, včetně podpory vědeckého výzkumu.

Příklad datového altruismu

Společnost XY zpracovává údaje z chytrých náramků (např. tělesná teplota, srdeční tep, spánek, krevní tlak atd.). Opakovaným zpracováním určitého souboru údajů by bylo možné identifikovat příznaky určité nemoci v raném stádiu;

Závěr

Data mají obrovský ekonomický a společenský potenciál. Jejich sdílení může přispět ke zlepšení zdravotní péče, léčení některých nemocí atd. a může být také klíčem k rozvoji inovací nebo vytváření nových pracovních míst. Zákon o správě osobních údajů je právním rámcem upravujícím mechanismus opakovaného použití určitých kategorií údajů veřejného sektoru, dobrovolného zpřístupnění údajů fyzickými a/nebo právnickými osobami pro obecné blaho, včetně dalších institutů souvisejících rovněž s ochranou osobních údajů. Z výše uvedených důvodů je třeba každému z těchto základů věnovat náležitou pozornost.

Aktivní vývoj v oblasti ochrany osobních údajů pozorně sledujeme. Pokud potřebujete poradit v oblasti správy údajů nebo jejich opakovaného použití, neváhejte se na nás obrátit.

info@axitera.cz
description